Small print

DE KLEINE LETTERTJES

Om misverstanden achteraf te voorkomen, zijn algemene voorwaarden opgesteld. Neem gerust contact op om bepalingen door te spreken. 

HushHush

Algemene voorwaarden
Photography ByLou
Kvk 56783868
2 februari 2015

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Photography ByLou, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
6. Schriftelijk: electronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijstlast betreffende ontvangst van electronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
8. Aw: Auteurswet 1912.
9. Website: www.photographybylou.nl

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voorzover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een Offerte.
2. Tenzij anders overeenkomen, verliest het aanbod haar geldigheid maximal 14 dagen na datum van verzending door Fotograaf.
3. Fotograaf kan het aanbod, ook binnen 14 dagen, terugtrekken. Onder meer, maar niet uitsluitend wanneer er omstandigheden zijn ontstaan waardoor Fotograaf het aanbod niet in stand kan houden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wanneer Fotograaf niet meer beschikbaar is op de door Opdrachtgever gewenste datum.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of de Opdracht of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5. Een Offerte waarin een datum is opgenomen, is niet tevens een optie voor deze datum. De datum wordt slechts overeengekomen bij aanvaarding van het aanbod.

Artikel 4. Aanvaarding
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Na deze periode vervalt de waarde van de cadeaubon.
2. Cadeaubonnen kunnen binnen 30 dagen na aankoop retour worden gestuurd. Fotograaf zal in een dergelijk geval de waarde van de cadeaubon binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gestuurde cadeaubon terugbetalen. Opdrachtgever dient bij de retour gestuurde bon de benodigde gegevens mee te sturen, waaronder naam, adres en bankdgegevens van Opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht
1. Fotograaf zal de Opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt. Deze is te bezichtigen op de Website.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitstluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen. De keuze voor een foto in zwart/wit of kleur is aan Fotograaf en wordt per foto door Fotograaf bepaald. Verdere nabewerking is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich brengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat rederlijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend de toestemming en vergoedingen met betrekking tot de door Opdrachtgever gekozen of aangewezen locaties waar zij wensen te laten fotograferen.

Artikel 7. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert het geschatte aantal foto’s, zoals opgenomen in de offerte. Het exacte aantal foto’s kan afwijken van de genoemde schatting.
3. Fotograaf levert de foto’s in het voor haar grootst mogelijke digitale formaat.
4. Foto’s worden geleverd per e-mail, althans door middel van een downloadmogelijkheid, bijvoorbeeld via www.wetransfer.com, of door middel van een fysieke gegevensdrager, zoals DVD of USB stick, binnen 14 dagen nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
5. Na levering van de foto’s aan Opdrachtgever is Fotograaf niet verplicht om deze te archiveren of te bewaren.

Artikel 8. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Veel van deze vergoedingen zijn terug te vinden op de Website.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
4. Tenzij vantevoren anders was overeengekomen, wordt de uiteindelijke vergoeding gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen (uur)prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een electronische factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
3. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder andere ingebrekestelling door Fotograaf.
4. Tenzij anders overeengekomen, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
5. Fotograaf kan met opdrachtgever afwijkende afspraken maken over de voldoening van eventuele aanbetaling.

Artikel 10. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoove van Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Opdracht vertrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt Schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs, dan wel een bedrag gelijk aan eventuele aanbetaling, in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de Opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, indien gewenst, en anders een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien de fotoshoot wegens omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, geen doorgang kan vinden, zijn zowel Fotograaf als Opdrachtgever gerechtigd de datum van uitvoering van Opdracht te wijzigen. Indien Opdrachtgever en Fotograaf een nieuwe datum overeenkomen die niet meer dan 6 maanden verwijderd is van de oorspronkelijk overeengekomen datum, zal er geen prijswijziging plaatsvinden. Na deze 6 maanden zijn zowel Opdrachtgever als Fotograaf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Fotograaf gerechtigd een nieuwe prijs aan te bieden.

Artikel 11. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden, althans na levering van overige overeengekomen producten, schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht
1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
3. Fotograaf verstrekt aan Opdrachtgever een licentie waarmee de geleverde foto’s openbaar mogen worden gemaakt op een persoonlijke website en via persoonlijke social media accounts, mits onder nadrukkelijke naamsvermelding van Fotograaf.
4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd enige wijziging aan te brengen aan de foto’s, waaronder bewerken van de foto’s of bijsnijden van de foto’s.
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Hieronder, doch niet uitsluitend, begrepen het leveren van foto’s aan leveranciers, websites van derden of media.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, Website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.