De kleine lettertjes

De kleine lettertjes

HushHush

Om misverstanden achteraf te voorkomen, zijn algemene voorwaarden opgesteld. De kleine lettertjes. Vanaf vandaag gelden de algemene voorwaarden die je kunt vinden op de Small Print pagina van deze website. Je mag er gerust ook naar vragen. Dan stuur ik ze je per mail! En.. je mag natuurlijk ook altijd even contact opnemen om de kleine lettertjes door te spreken. Ik licht alles graag even toe.

Lees bijvoorbeeld eens de volgende twee artikelen:

 

Artikel 12. Auteursrecht

 1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf.
 3. Fotograaf verstrekt aan Opdrachtgever een licentie waarmee de geleverde foto’s openbaar mogen worden gemaakt op een persoonlijke website en via persoonlijke social media accounts, mits onder nadrukkelijke naamsvermelding van Fotograaf.
 4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd enige wijziging aan te brengen aan de foto’s, waaronder bewerken van de foto’s of bijsnijden van de foto’s.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Hieronder, doch niet uitsluitend, begrepen het leveren van foto’s aan leveranciers, websites van derden of media.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 9. Elk gebruik van een werk van Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, rekent Fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

 

Artikel 13. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, Website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.